ABOUT JUNG JAE HYUN

  • 南韩百济大学应用音乐系
  • 国家警察乐队团员
  • V. O. S. 2007全国巡回演出
  • Crying Nut 独奏与乐团演出
  • Copy Machine 韩国电视台MBC演出
  • 参与2014Ho-Young Song 个人圣诞音乐会演出